Prywatyzacja ochrony zdrowia obejmuje nie tylko sprywatyzowanie świadczonych usług, ale również sprzętów oraz budynków wchodzących w skład placówki medycznej. Taka forma świadczonych usług ma wiele zalet, z których głównie skorzystać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Głównym ułatwieniem jest tworzenie zespołów lekarskich internistyczno-pediatrycznych. Umożliwia to podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mówiącej o objęciu opieką lekarska danej populacji. Jest to możliwe bez zmiany specjalizacji. Ułatwia to także współpracę lekarzy. Łatwiej skoordynować dyżury, zorganizować ewentualne zastępstwa.

Organizację Zakładów Opieki Zdrowotnej reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku. Już w pierwszym artykule ustawa definiuje, że zakładem opieki zdrowotnej jest wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Ustawodawca określił, że możliwe są dwie kategorie zakładów opieki zdrowotnej: publiczne i niepubliczne. Różnica między tymi instytucjami polega na przyznaniu prawa do tworzenia zakładów publicznych i niepublicznych innym podmiotom.

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nazywa zakład opieki zdrowotnej utworzony przez następujące instytucje i osoby:

kościół lub związek wyznaniowy,

pracodawca,

fundacja,

związek zawodowy,

samorząd zawodowy lub stowarzyszenie,

inna krajowa albo zagraniczna osobę prawną lub osobę fizyczną,

spółka niemająca osobowości prawnej.

Ustawodawca zastrzega także, że NZOZ nie może być założony z inicjatywy placówki publicznej.

NZOZ mogą prowadzić osoby fizyczne i prawne wraz z innymi osobami fizycznymi tworząc jedną z możliwych spółek osobowych:

spółka cywilna,

spółka jawna,

spółka komandytowa,

albo można też założyć spółkę, która posiada osobowość prawną, do których zalicza się:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

spółka akcyjna.

Jeśli zakładamy, że NZOZ będzie rodzajem grupowej praktyki lekarskiej, najlepiej wybrać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę cywilną. Są to najczęściej spotykane formy właścicieli Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Różnice między jednym a drugim rodzajem funkcjonowania spółki wynikają z różnych dokumentów regulujących prawo. Kodeks cywilny określa w dokładny sposób jak założyć i jak działać powinna spółka cywilna. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawnie wchodzi w skład spółek handlowych, które regulowane są przez przepisy kodeksu handlowego.