Zdarza się, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej musi wprowadzić zmiany w rejestrze. Może to wynikać ze zmian, jakie zaszły w placówce medycznej. Taką zmianą może być, na przykład rozszerzenie lub zawężenie udzielanych świadczeń. Zdarza się często, że NZOZ zatrudnia nowych pracowników lub chce korzystać z nowych pomieszczeń. W takim wypadku kierownik NZOZ jest zobowiązany zawiadomić wojewodę.

Najważniejszą jednak informacją jest czas, w jakim placówka medyczna ma obowiązek zgłosić zaistniałe zmiany. Kierujący Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej musi w ciągu 14 dni od dokonania zmiany poinformować o tym urząd wojewódzki. W innym wypadku, wojewoda może cofnąć decyzję pozwalającą prowadzić NZOZ.

Przy dokonywaniu zmian należy uiścić opłatę w wysokości 172 zł oraz przedłożyć następujące dokumenty:

wniosek o wpis do rejestru,

formularz jednostek organizacyjnych,

formularz komórek organizacyjnych,

oświadczenie wnioskodawcy, które potwierdza kompletność i zgodność z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność medyczną oraz potwierdzające znajomość i spełnienie warunków do wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem (warunki te określone są w art. 100 ust. 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – Dz. U. nr 112, poz. 654),

oświadczenie o spełnieniu warunków, które określone zostały w ustawie o działalności leczniczej w art.17 ust.1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 112, poz. 654).