Zanim NZOZ zacznie działać, konieczne jest wykonanie procedur wstępnych. Są one zamieszczone w Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku. Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem, jaki ciąży na właścicielach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest stworzenie statutu. Koniecznie powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

cele i zadania zakładu,

siedzibę i obszar działania,

rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

organy zarządu i strukturę organizacyjną,

formę gospodarki finansowej.

Dopiero po stworzeniu statutu możemy przejść do kolejnych czynności związanych z zakładaniem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Każdy NZOZ musi posiadać kierownika. Tu przepisy są bardzo jasne. Kierownikiem prywatnej placówki medycznej może być jedynie osoba z wykształceniem medycznym, dyplomem i prawem do wykonywania zawodu lekarza. Dodatkowo, lekarz musi być po zrobieniu specjalizacji i mieć przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w zawodzie.

Kolejno przygotowuje się dokument, w którym powołujemy kierownika oraz oficjalne oświadczenie na piśmie, że przyjmuje on na siebie obowiązki kierownicze. Wtedy również należy złożyć wniosek o rejestr, do którego dołączamy: prawo do wykonywania zawodu, kopię dyplomu lekarskiego oraz dyplomu specjalizacyjnego osoby, która ma zostać kierownikiem.

Następnie możemy zająć się następnym krokiem, który polega na zapewnieniu odpowiednich pomieszczeń. Jest to niezbędny element, aby uzyskać rejestrację Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Do rejestru musi zostać wpisany adres placówki medycznej. Należy przedstawić dokumenty stwierdzające prawa do danego lokalu na zasadzie najmu, dzierżawy lub akt własności. Zazwyczaj korzysta się z wynajmowanych pomieszczeń na przykład w szpitalu lub przychodni, czyli publicznej placówki zdrowotnej. W takiej sytuacji dodatkowo potrzebujemy zgodę dyrektora obiektu oraz organu, który założył dany Zakład Opieki Zdrowotnej, czyli zwykle potrzebujemy władz powiatu, gminy lub sejmiku samorządowego województwa.

Kiedy dopełnimy już wszystkie powyższe obowiązki, stają przed nami wymagania techniczne i sanitarne, które trzeba wypełnić, by sanepid pozwolił nam na przyjmowanie pacjentów. Powinniśmy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 roku, które określa wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 20 listopada 2004 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające niektóre wymagania. Do dokumentów, które składamy, aby nasza placówka medyczna została zarejestrowana, musimy dołączyć dwa zaświadczenia ze stacji sanitarno-epidemiologicznej, pod którą podlegać będzie nasz NZOZ. Jedno dotyczy warunków lokalnych, natomiast drugi dokument zaświadcza o poprawności aparatury medycznej, którą zakład posiada.

Jesteśmy także zobowiązani, aby składając dokumenty do rejestracji naszego NZOZ-u, przedłożyć listę przyszłych pracowników. Podajemy w nim także ilość pracowników, stanowiska kierownicze oraz w jakim wymiarze osoby te będą zatrudniane (cały etat, pół etatu). Wy nika to z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która określa, że w ZOZ-ie świadczenia medyczne mogą udzielać jedynie osoby wykonujące zawód medyczny albo takie, które spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Lista musi zawierać rozróżnienia według kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia, które mówi o zmianach w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Dokument ten pochodzi z 21 marca 1998 roku i dzieli pracowników placówki medycznej na następujące grupy:

lekarze (w tym lekarze specjaliści),

lekarze stomatolodzy,

farmaceuci,

analitycy medyczni,

psycholodzy,

magistrzy rehabilitacji ruchowej,

inny personel z wyższym wykształceniem,

pielęgniarki (w tym magistrzy pielęgniarstwa),

położne,

technicy dentystyczni,

technicy farmaceutyczni,

technicy (laboranci) analityki medycznej,

technicy (laboranci) elektroradiologii,

technicy fizjoterapii,

technicy radiolodzy,

instruktorzy terapii zajęciowej,

pozostały personel medyczny.

Ostatnim krokiem, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów jest wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Rejestr taki prowadzi wojewoda; jest on jawny i dostępny dla wszystkich. Podstawą do wpisu jest pozytywna opinia stwierdzająca, że dany Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej spełnia wszystkie wymagania. Organ decydujący ma miesiąc na podjęcie decyzji czy NZOZ zostanie wpisany czy nie.